Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

TARPANIADA 2016

18 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my na  XVII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniada 2016, któ­ra odbę­dzie się w dniach 27 – 28 sierp­nia w Sierakowie. Czytaj dalej »

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re odbę­dzie się 12 – 13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodow­ca­mi tej rasy, posta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­nych rasy konik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub zaprzę­go­wą). Czytaj dalej »

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody – program konferencji

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem kon­fe­ren­cji, któ­ra odbę­dzie się w Białowieży, 22 – 24 czerw­ca 2016 r.

Przedstawiamy rów­nież Kartę uczest­ni­ka doty­czą­cą zakwa­te­ro­wa­nia. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

17 marca 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2015 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej arde­na pol­skie­go – jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników rasy konik pol­ski zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na łamach austra­lij­skie­go maga­zy­nu „Horses and People” (03/2016). W pre­zen­to­wa­nym arty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia naszych pol­skich koni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie koni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 22 – 24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce języ­kiem rosyj­skim ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go naszą rodzi­mą rasę konik pol­ski, któ­ry poja­wił się w rosyj­skim maga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Ceny nowych paszportów

29 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w związ­ku ze zmia­ną wzo­ru dru­ku pasz­por­tu od 1 stycz­nia 2016 r. nie prze­wi­du­je­my zmia­ny ceny za wyda­nie pasz­por­tu konio­wa­te­go.
Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z mate­ria­łem wideo przy­go­to­wa­nym przez redak­cję pro­gra­mu agroBIZNES, doty­czą­cym pasz­por­ty­za­cji (minu­ta 4:40 – uwa­ga mate­riał ładu­je się z opóź­nie­niem).

UWAGA! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r.! | wpis wyróżniony

2 października 2015 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , , , ,

Informujemy, że w związ­ku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia wyko­naw­cze­go Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie pro­wa­dzo­na według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór pasz­por­tu. Czytaj dalej »

TARPANIADA 2015 – regulamin i program

10 sierpnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nempro­gra­mem XVI Krajowej Wystawy Koników Polskich – Tarpaniada 2015, któ­ra odbę­dzie się w dniach 28 – 30 sierp­nia w Sierakowie.

XV Święto Konika Polskiego

22 lipca 2015 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koników Polskich, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni i Agroturystycznego Gospodarstwa Ekologicznego „Majdan” zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na: XV Święto Konika Polskiego.
W ramach tej impre­zy odbę­dzie się Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego (WKKP) będą­cy Alternatywną Próbą Dzielności dla Koników Polskich. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 3

14 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji. Czytaj dalej »

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W dniach 13 – 17 maja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR‑H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wystę­po­wa­ła przed 44 tysią­ca­mi ludzi pod­czas 25-lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu hipicz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni zapre­zen­to­wa­no 530 koni, a wśród nich 5 kla­czy – koni­ków pol­skich ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach nawet nad) mło­dzie­żą w wido­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto poło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, odda­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ nasza 10 oso­bo­wa i 5‑konna dele­ga­cja mogła zatrzy­mać się na noc­leg na uro­czym tere­nie Stada Ogierów Książ. Czytaj dalej »

KWZH 2015 – wyniki

19 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 15 – 17 maja w Poznaniu. Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” – komunikat 2

18 maja 2015 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej konferencji naukowej, pt. "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych" organizowanej w dniach 7-9.09.2015 w Popielnie, zapraszamy do zapoznania się z treścią Komunikatu, skierowanego w głównej mierze do autorów referatów i doniesień. Czytaj dalej »

KWZH 2015 – program

7 maja 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem XXVII Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się już w przy­szłym tygo­dniu w dniach 15 – 17 maja 2015 r. w Poznaniu.
W załą­cze­niu rów­nież warun­ki ubez­pie­cze­nia prze­zna­czo­ne dla wystaw­ców.
Czytaj dalej »

KWZH 2015 – regulamin

23 kwietnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem oce­ny koni oraz nagra­dza­nia hodow­ców na XXVII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych” w Poznaniu w dniach 15 – 17 maja 2015 r. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…


Hodowca i Jeździec