Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Statystyka hodowlana

27 marca 2015 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2015, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Konferencja poświęcona konikom polskim – komunikat 1

23 marca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady · Rasa:

Polska Akademia Nauk Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Zakład Zachowania się Zwierząt IGiHZ PAN w Jastrzębcu, Związek Hodowców Koników Polskich oraz Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Koniki pol­skie w hodow­li i bada­niach nauko­wych”, któ­ra odbę­dzie się w PAN Popielno i DPT PAN w Wierzbie, w dniach 7 – 9 wrze­śnia 2015 roku. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2015

2 marca 2015 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2015.

Wykaz koni do sprzedaży z SO Sieraków

28 października 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże · Rasa: , , , ,

W imie­niu Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. Gałowo, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą koni prze­zna­czo­nych do sprze­daży. Przetargi na sprze­daż koni Spółki PR‑H Gałopol odby­wa­ją się w pierw­szy i trze­ci wto­rek każ­de­go mie­sią­ca.
Przedstawiamy rów­nież listę ogie­rów Stada Ogierów Sieraków prze­zna­czo­nych do dzier­ża­wy dla hodow­ców na sezon kopu­la­cyj­ny w 2015r.

Koniki polskie z Sierakowa z pokazami w Niemieckim Redefin

19 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Z wiel­ką rado­ścią infor­mu­je­my o kolej­nym suk­ce­sie mło­dzie­ży i koni­ków z Sierakowa na poka­zach zagra­nicz­nych. Tym razem eki­pa z Stada Ogierów w Sierakowie zapre­zen­to­wa­ła się na dorocz­nych poka­zach koni w Redefin (Meklemburgia) w dniu 14 wrze­śnia 2014. Po majo­wym poka­zie w Marbach – Redefin to kolej­ne sta­do, któ­re zain­te­re­so­wa­ła nasza rodzi­ma koni­ko­wa gru­pa. Wraz z zapro­sze­niem na pokaz zapro­po­no­wa­no zwrot kosz­tów trans­por­tu. Czytaj dalej »

Wyniki XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski

9 września 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XV Krajowego Czempionatu Koni rasy Konik Polski – Tarpaniada 2014, któ­ry odbył się w dniach 30 – 31 sierp­nia w Sierakowie Wlkp.

XV Tarpaniada – Święto Konika Polskiego

21 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

W imie­niu Związku Hodowców Koni Wielkopolskich oraz Przedsiębiorstwa Rolno-Hodowlanego Gałopol Stado Ogierów Sieraków zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XV Tarpaniady, któ­ra odbę­dzie się w dniach 30 – 31 sierp­nia w Sierakowie. Czytaj dalej »

VI Bazyliada

21 lipca 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego­rocz­nej Bazyliady, czy­li już VI Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski, któ­ra odbę­dzie się 3 sierp­nia 2014 r. w HZKP Bazylia w Pilchowicach. Czytaj dalej »

Małe konie z Sierakowa na wielkich imprezach w Europie

30 czerwca 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Z rado­ścią infor­mu­je­my że po zeszło­rocz­nym poka­zie w nie­miec­kim Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) Grupa Andrzeja Woźniaka z Sierakowa (mło­dzie­żo­wa akro­ba­ty­ka na koni­kach pol­skich) dosta­ła kolej­ne zapro­sze­nia na pre­sti­żo­we impre­zy w Niemczech. Już 1 lip­ca wyru­szą do Stadniny Marbach na jubi­le­usz obcho­dów 500-lecia. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

10 kwietnia 2014 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2013, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2014

21 lutego 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2014.

Zmiany w programach hodowli koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­ny w zasa­dach wyko­ny­wa­nia badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA koni rasy hucul­skiej oraz konik pol­ski, zapro­po­no­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych koni obu ras, po ana­li­zie wyko­na­nych w ostat­nich latach badań oraz po uzgod­nie­niach z hodow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi koni. Czytaj dalej »

TARPANIADA 2013 – wyniki

27 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XIV Krajowego Czempionatu Koni Rasy Konik Polski – TARPANIADA 2013, któ­ry odbył się 23 – 25 sierp­nia w Sierakowie Wielkopolskim.

Nowe ceny paszportów

7 sierpnia 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , , ,

Informujemy, że od dnia 19 sierp­nia obo­wią­zy­wać będą nowe ceny za iden­ty­fi­ka­cję konio­wa­tych – wysta­wie­nie pasz­por­tów konia. Niżej przed­sta­wia­my treść Rozporządzenia MRiRW w tej spra­wie. Czytaj dalej »

Walne zebranie Związku Hodowców Koników Polskich

23 lipca 2013 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my wszyst­kich Hodowców i Miłośników Koników Polskich do wzię­cia udzia­łu w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Związku Hodowców Koników Polskich. Zebranie to odbę­dzie się przy oka­zji XIV Krajowej Wystawy koni rasy Konik Polski „Tarpaniada” dnia 24 sierp­nia 2013 r. o godz. 17 w Stadzie Ogierów Sieraków. Program i porzą­dek obrad znaj­dzie­cie Państwo tutaj.

Bazyliada 2013

17 lipca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Imprezy hodowlane · Rasa:

W dniach 3 – 4 sierp­nia 2013r. w HZKP „Bazylia” w Pilchowicach odbę­dzie się V Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski. Organizatorzy ser­decz­nie zapra­sza­ją Hodowców Koników Polskich do udzia­łu w Wystawie i kon­kur­sach, a Publiczność na dobrą zaba­wę przy licz­nych atrak­cjach. Czytaj dalej »

TARPANIADA 2013 – regulamin

14 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XIV Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2013, która odbędzie się w dniach 23–25 sierpnia 2013 r. w Sierakowie. Czytaj dalej »

KWZH 2013 – wyniki

17 maja 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odby­ła się w dniach 10 – 12 maja w Poznaniu. Czytaj dalej »

Jeszcze raz Teraz polskie konie!

8 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: , , , , , , , , , , , ,

Zapraszamy wszyst­kich do odwie­dza­nia nowej zakład­ki „Teraz Polskie Konie” (menu Selekcja), gdzie są zebra­ne aktu­al­no­ści doty­czą­ce wyni­ków koni pol­skiej hodow­li na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Równocześnie chcie­li­by­śmy zachę­cić Państwa do pod­sy­ła­nia infor­ma­cji (lin­ków) z Europy i ze Świata, gdzie zauwa­żo­ne zosta­ły konie naszej hodow­li. Informacje te pro­si­my prze­sy­łać na spe­cjal­ny adres Teraz Polskie Konie – kontakt@terazpolskiekonie.pl.
Mamy nadzie­ję, że pomysł się spodo­ba i liczy­my na współ­pra­cę z Państwa stro­ny.

KWZH 2013 – program

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się w dniach 10 – 12 maja na tere­nie MTP w Poznaniu. W tym roku konie ośmiu pol­skich ras będzie moż­na zoba­czyć w pią­tek i sobo­tę zarów­no pod­czas oce­ny pokro­ju, jak i oce­ny użyt­ko­wo­ści. Konie rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i kuce pod­le­gać będą oce­nie sko­ków luzem, nato­miast konie rasy ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty i konik pol­ski pod­da­ne zosta­ną pró­bie zaprzę­go­wej. Hucuły jako jedy­na rasa będą musia­ły poko­nać tzw. ścież­kę hucul­ską. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec