Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

KWZH 2013 – regulamin

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oceny koni oraz nagradzania właścicieli na XXVI Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, która odbędzie się w dniach 10-12 maja. Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

5 kwietnia 2013 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2012, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…

Rejestr ogierów 2013

8 lutego 2013 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2013.

Księga Stadna Koników Polskich

3 grudnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że wyda­na dru­kiem Księga Stadna Koników Polskich – Tom IX, jest teraz dostęp­na bez­płat­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Jednocześnie przy­po­mi­na­my o wyda­niach papie­ro­wych, dostęp­nych w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK.

Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie

29 sierpnia 2012 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem impre­zy zaty­tu­ło­wa­nej „Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie”, któ­ra odbę­dzie się już w naj­bliż­szą sobo­tę – 1 wrze­śnia. Czytaj dalej »

X Piknik z Konikiem Polskim

21 sierpnia 2012 · Kategoria: Zawody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Propozycjami udzia­łu w zawo­dach kon­nych roz­gry­wa­nych w ramach impre­zy „X Piknik z Konikiem Polskim”, któ­re odbę­dą się w dniach 8 – 9 wrze­śnia 2012 r. w Jaśle. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2012

19 sierpnia 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z programem XIII Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2012, która odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia w Sierakowie. Czytaj dalej »

IX Międzynarodowy Konkurs Orki Konnej

16 lipca 2012 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Zawody · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem IX Międzynarodowym Konkursie Orki Konnej, któ­ry odbę­dzie się w dniu 29 lip­ca w Złotym Potoku. W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi pró­ba dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów rasy konik pol­ski.

Bazyliada 2012

2 lipca 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z programem oraz regulaminem IV Specjalistycznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych koni rasy Konik Polski - BAZYLIADA, która odbędzie się w dniu 4-5 sierpnia w Pilchowicach. Czytaj dalej »

Tarpaniada 2012

18 czerwca 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XIII Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2012, która odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia w Sierakowie. Czytaj dalej »

Identyfikacja koniowatych

14 czerwca 2012 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni, przy­po­mi­na, że zgod­nie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerw­ca 2008 r. w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych

„konio­wa­te uro­dzo­ne na tery­to­rium Wspólnoty są iden­ty­fi­ko­wa­ne przed 31 grud­nia roku, w któ­rym uro­dzi­ło się dane źre­bię, lub w ter­mi­nie sze­ściu mie­się­cy od daty uro­dze­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­ra z dat przy­pa­da póź­niej”.

W związ­ku z powyż­szym, przy­po­mi­na­my, że zgod­nie z Ustawą o sys­te­mie iden­ty­fi­ka­cji, źre­bię­ta muszą być zgła­sza­ne do iden­ty­fi­ka­cji zaraz po uro­dze­niu, naj­póź­niej 90 dni przed w/w ter­mi­nem.

UWAGA! Dotyczy to wszyst­kich koni, rów­nież tych, któ­re nie opusz­cza­ją gospo­dar­stwa.

Polowe próby użytkowości dla koników polskich w 2012 roku

28 maja 2012 · Kategoria: Imprezy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że polo­we pró­by użyt­ko­wo­ści dla koni­ków pol­skich w 2012 roku odbę­dą się w niżej wymie­nio­nych miej­scach:

  • Złoty Potok (woj. dol­no­ślą­skie): 28.07.2012r. (pró­ba wierz­cho­wa)
  • Pilchowice (woj. ślą­skie): 04 – 05.08.2012r. (pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa)
  • PAN Popielno (woj. warmińsko-mazurskie): 31.08.2012r. (pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa)
  • SO Sieraków (woj. wiel­ko­pol­skie): 25.08.2012r. (pró­ba wierz­cho­wa i zaprzę­go­wa)
  • Trzcinica (woj. podkarpackie):09.09.2012r. (pró­ba wierz­cho­wa) Czytaj dalej »

Statystyka hodowlana

29 marca 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z dany­mi sta­ty­stycz­ny­mi za rok 2011, doty­czą­cy­mi pogło­wia koni hodow­la­nych 8 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księ­gi stad­ne…
W niniej­szym zesta­wie­niu za 2011 rok zna­la­zło się pogło­wie koni wpi­sy­wa­nych do nowo powsta­łej księ­gi stad­nej kuców (pogło­wie wpi­sa­ne do reje­stru nie zosta­ło uwzględ­nio­ne) – jest to róż­ni­ca w porów­na­niu do lat ubie­głych.

Program hodowli koni rasy konik polski

15 marca 2012 · Kategoria: Programy hodowli · Rasa:

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią publi­ku­je­my na naszej stro­nie dłu­go ocze­ki­wa­ny „Program Hodowli Zachowawczej Koników Polskich”, któ­ry w lutym br. został zatwier­dzo­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program zacznie obo­wią­zy­wać wraz z dniem 1 stycz­nia 2013 roku dla wszyst­kich koni rasy konik pol­ski, zarów­no tych wpi­sy­wa­nych do ksiąg, jak i źre­biąt uro­dzo­nych w 2013.

Rejestr ogierów 2012

7 lutego 2012 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: , , , , , , , , ,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2012.

Wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA

31 stycznia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane · Rasa: , , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z obo­wią­zu­ją­cy­mi wyma­ga­nia­mi doty­czą­cy­mi badań mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA, przy wpi­sy­wa­niu koni do ksiąg stad­nych oraz reje­stru kuców i koni małych.

KWZH 2011 – wyniki

15 września 2011 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , ,

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi Komisyjnej Oceny Koni, Próby Zaprzęgowej, Próby Wierzchowej (Wolne Skoki) oraz Ścieżki Huculskiej prze­pro­wa­dza­nych pod­czas XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Czytaj dalej »

KWZH 2011

5 września 2011 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa: , , , , , ,

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza Państwa do pawi­lo­nu numer 3 gdzie wysta­wi­my 95 koni 7 ras, dla któ­rych pro­wa­dzi­my księ­gi stad­ne. Będziemy obec­ni na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych już po raz dwu­dzie­sty pią­ty, czy­li byli­śmy na wszyst­kich wysta­wach, któ­re odby­ły się od począt­ku lat 80-tych. Czytaj dalej »

Wyniki Tarpaniady 2011

30 sierpnia 2011 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi XII Krajowego Czempionatu Koni rasy konik pol­ski – „TARPANIADA 2011″, któ­ry odbył się 27 – 28 sierp­nia 2011 r. w Sierakowie Wielkopolskim.
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla naj­lep­sze­go konia wysta­wy został przy­zna­ny kla­czy Terlica (nr kst. 3).

IX Piknik z Konikiem Polskim

24 sierpnia 2011 · Kategoria: Zawody · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Propozycjami udzia­łu w zawo­dach kon­nych roz­gry­wa­nych w ramach impre­zy „IX Piknik z Konikiem Polskim”, któ­re odbę­dą się w dniach 24 – 25 wrze­śnia 2011 r. w Jaśle.


Hodowca i Jeździec